الکتریسیته ی ساکن

شما مدتی روی فرش راه رفته اید. به دستگیره ی در می رسید و ناگهان به شما شوک وارد می شود و یا وقتی دست خود را روی پتو مالش می دهید جرقه هایی را مشاهده می کنید. یا در زمستان به خانه بر می گردید و کلاه پشمی تان را از سر بر می دارید موهایتان در بلند می شوند.دلیل این اتفاق ها الکتریسیته ساکن میباشد.

الکتریسیته چیست؟

بار مثبت و منفی به الكتریسیته چه ربطی دارد؟

کلمه الکتریسیته از کجا آمده است ؟